Nya filterklasser med ISO 16890

Från den 1 juli 2018 gäller enbart den nya ISO-standarden för luftfilter. Alla de gamla G-, M- och F-klasserna försvinner, och går inte att direkt översätta till de nya PM-klasserna.

Vad säger en filtertillverkare och en ventilationsentreprenör? Läs vår intervju.

Vad rekommenderar branschen? Läs Eurovent 4/23


De nya filterklasserna – i princip

Filtren mäts och klassas separat för partiklar i tre olika storleksfraktioner, och en sifferbeteckning visar hur stor andel av partiklarna som filtret skiljer av. Filtren deklareras med både klass och avskiljningsförmåga i viktprocent, där procenttalet är avrundat nedåt till närmaste femtal. För att få klassas måste ett filter avskilja minst 50 viktprocent av partiklarna i storleksklassen.

Filterklasser enligt ISO 16890

Klass enligt
ISO 16890
ePM1 ePM2,5 ePM10 grov
Avskiljningsförmåga 50 – 95 % 50 – 95 % 50 – 95 % inget krav
Storlek hos partiklarna upp till 1 µm* upp till 2,5 µm* upp till 10 µm* alla storlekar

 

Exempel på partikelstorlekar

  • mindre än 1 µm*
    Sotpartiklar från dieselavgaser och förbränning, virus, smog
  • 1 – 10 µm*
    Partiklar från däckslitage, oljerök, mögelsporer
  • större än 10 µm*
    Pollen, grovt damm

De gamla klasserna G1–G4, M5–M6 och F7–F9 (EN 779:2012) var egentligen bara en rangordning där högre klass betydde bättre. Fördelen med den nya klassificeringen är att den direkt visar filtrets avskiljningsförmåga för olika storleksfraktioner. Den som köper filter och känner till partikelhalterna vid luftintaget kan alltså själv räkna ut partikelhalterna i ventilationens tilluft. En fingervisning om partikelhalterna utomhus kan fås från Naturvårdsverkets miljöövervakning eller från kommunerna, som ofta övervakar partikelhalterna på utvalda platser.
Läs mer hos Naturvårdsverket

Införd 2017-2018

ISO 16890 är publicerad som svensk och europeisk standard med beteckningen SS-EN-ISO 16890. Nuvarande standard SS-EN 779:2012 upphörde att gälla den 30 juni 2018, alltså efter en 18 månader (extra) lång samexistensperiod. Under tiden gällde båda standarderna parallellt.

Ny energiklassning av luftfilter

Med anledning av ISO 16890 har Eurovent uppdaterat branschstandarden för beräkning av energieffektivitet i luftfilter, Eurovent 4/21-2018. Från den 1 januari 2019 gäller de nya och skärpta kriterierna, och vissa filter har därmed hamnat i en lägre klass än tidigare. Filtren energiklassas som tidigare i sex klasser mellan A+ och E.

*) 1 µm = 0,001 mm